Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávky kabelů CZ/RO – Kabely 22 kV dle VDE / Livrări cabluri CZ/RO – Cabluri 22 kV potrivit VDE
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka kabelů 22KV dle VDE.
Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a další požadavky související s jejím plněním, podmínky, specifikace, předpokládané odebírané množství a ostatní údaje jsou detailně specifikovány v návrhu rámcové dohody, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace, a v jejích přílohách.

Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace – Dodávky kabelů CZ/RO – Kabely 22 kV dle VDE“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2023-020756. K podání nabídky budou tedy vyzváni pouze dodavatelé zařazení v daném systému kvalifikace.

Obiectul acestui contract de achiziții publice este furnizarea de cabluri de 22KV în conformitate cu VDE.
Definiția exactă a obiectului contractului de achiziții publice și alte cerințe legate de executarea acestuia, condițiile, specificațiile, cantitățile preconizate a fi achiziționate și alte date sunt specificate în detaliu în proiectul de acord-cadru, care face parte integrantă din documentația de atribuire, și în anexele acestuia.

Contractul public urmează sistemul de calificare stabilit, intitulat "Sistem de calificare - Furnizare de cabluri CZ/RO - cabluri 22 kV conform VDE", număr de referință al contractului în Buletinul achizițiilor publice: Z2023-020756. Prin urmare, numai furnizorii incluși în sistemul de calificare vor fi invitați să depună o ofertă.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.eon.cz) / prin intermediul instrumentului electronic E-ZAK (https://ezak.eon.cz)
Kontakt: Igor Földeši
e-mail: igor.foldesi@egd.cz
tel: +42053030-2440
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení zahájené výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 29.11.2023 10:00
Datum zahájení: 18.10.2023 09:15
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: