Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Odstraňování a oklešťování stromoví podél DS (Průseky) III
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Jedná se o zajištění služeb, v rámci nichž bude účastník provádět v ochranných pásmech distribučního zařízení provozovaného společností EG.D, a.s., Brno - Černá Pole, Lidická 1873/36, 602 00:
a) odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy a současně likvidaci veškerých odpadů vzniklých touto činností, zejména odstranění klestu, dřevní hmoty a jiných zbytků po těžbě a rovněž
b) veškeré administrativní a ostatní nezbytné činnosti vykonávané Zhotovitelem v souvislosti s prováděním Kácení a oklešťování, definované Smlouvou, jejími Přílohami, Závaznými předpisy (zákony, vyhláškami, nařízeními, normami) a dobrými mravy, jako jsou zejména veškerá předjednání, jednání a oznamování jménem Objednatele, záznamy, protokoly, dokumentace a archivace, a jiné povinnosti obdobného charakteru.
Předmětem plnění je i Kácení a oklešťování v bezprostřední blízkosti a uvnitř v areálech rozvoden 110 kV, transformoven 110/22kV a spínacích stanic 22 kV provozovaných Objednatelem. Podrobná specifikace je uvedena v návrhu smlouvy o dílo. Ořez se provádí v ochranném pásmu vedení VVN a VN.

Veřejná zakázka na služby navazující na zavedený systém kvalifikace s názvem „Odstraňování a oklešťování stromoví podél DS (Průseky)“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-022110, určenou všem prokvalifikovaným účastníkům (těm, kteří obdrželi Rozhodnutí o zařazení do Systému kvalifikace).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.eon.cz)
Kontakt: Lenka Popelková
e-mail: lenka.popelkova@egd.cz
tel: 735 144 718
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 04.05.2021 09:30
Datum předložení nabídky: 25.05.2021 10:00
Datum zahájení: 04.05.2021 09:20